ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
Back to browse issues page کد پروژه : A-10-1247-1 فرم مشارکت در سرمایه‌گذاری فرم حمایت از سرمایه‌گذاری
XML Comparative investigation of the strategies for reducing microbial corporation of sugar beets stored in sugar producing industries  

Persian Abstract
Author(s):
نوع سرمایه‌گذاری:
:
Keywords: Sugar beet, corruption, microorganism, calcium hypochlorite, sodium hypochlorite, Bacterial counting
 
تست