Iran Venture Capital Exchange - بررسی مقایسه ای روش های کاهش فساد میکروبی چغندر قندهای انبارداری شده در صنایع تولید قند و شکر System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل پروژه شماره 200 از پایگاه Iran Venture Capital Exchange. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( info@investdirect.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home