ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (1765 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (2496 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (6671 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (2660 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1088 دریافت)