ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2466 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (3120 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (9257 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (3209 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1201 دریافت)