ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2097 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (2800 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (8226 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (2940 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1146 دریافت)