ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2321 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (2986 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (9017 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (3094 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1174 دریافت)