ارسال
ارسال
:: پروژه‌های تایید شده ::
XML اسپرادین
امیرمسعود مرادی
چکیده (2202 مشاهده)    
XML تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
حسین احمدیان
چکیده (2885 مشاهده)   |   متن کامل(DOCX) (8545 دریافت)
XML طراحی نرم افزار انتخاب کارمند نمونه
چکیده (3021 مشاهده)   |   متن کامل(JPG) (1161 دریافت)